ثبت نام
 

تیغه های برش با لبه پیوسته (Continuous Rim Saws)

تیغه های برش با لبه پیوسته (Continuous Rim Saws)

این تیغه ها برای برش مستقیم مواد استفاده شده و هم به صورت دستی و هم در ماشین های استاتیکی با سرعت 1500 و 3000 مترسطح بر دقیقه به کار می رود. قطر این نوع ابزار تیغه برش از 75 میلی متر تا 700 میلی متر می باشد. به طور معمول مقدار ضخامت الماسه برای قطر 40 میلی متر، سه میلی متر بوده و در قطرهای بالاتر افزایش می یابد. هر چند این نوع ابزار را می توان با توجه به نیازمندی های مشتری طراحی کرد.