ثبت نام
 

RELEASE FILM

RELEASE FILM

یک لایه جداکننده است که برای طراحی سازه های کامپوزیتی در روش های اینفیوژن و اتوکلاو استفاده می شود. این فیلم در دو مدل سوراخ دار و بدون سوراخ دار موجود است. از مدل بدون سوراخ جهت ایجاد صافی سطح مطلوب و جلوگیری از چسبیدن لایه های  مصرفی استفاده می‌گردد.

 از مدل سوراخدار برای خروج هوا و گازهای درون الیاف و رزین اضافی استفاده می شود.  

Material type:

Polyolefin

Color:
Elongation at break
Tensile strength at break
Maximum use temperature:
Density:

Blue
550%
47 MPa
125°C
0,97g/cm³

 

Reference

Thickness

Width

Length

Folding
shape

Perforation

SK2RF120-
1BLNP28230250SHT

28µm

2,30m

250 m

Sheeting SHT -

Not perforated

SK2RF120-1BLNP28460250CF

28µm

4,60m

250 m

CF -
Centrefold

Not perforated

SK2RF120-
1BLPJ28150250SHT

28µm

1,50m

250 m

Sheeting SHT -

with PJ

SK2RF120-
1BLPK28150250SHT

28µm

1,50m

250 m

Sheeting SHT -

with PK