ثبت نام
 

SPIRAL TUBE

SPIRAL TUBE

لوله های مارپیچی که از پلی اتیلین تولید شده است، جهت توزیع متناسب فشار خلا و رزین در سطح قطعه استفاده می گردد.

TECHNICAL DATA

Material type:

PE

Color:
Recommended use temperature:
Maximum use temperature:

Translucent
90°C
120°C